Menu
نویسنده مطلب : علیرضا علیزاده

مطلب مورد بحث:

تفاوت استرس و اضطراب و ترس چیست؟


من از تکنیک پتا استاد ثابتی استفاده میکنم در اینجا توضیح رو میفرستم شاید بدرد دوستان بخوره

هر وقت یکی از احساسات بد فعال شد و یا به صورت ساده هر وقت ذهن شما درگیر موضوعی شد و از این نظر شما را اذیت میکرد خود را محکوم نکنید و با آن فکر مبارزه نکنید. زیرا وقتی با فکر مبارزه میکنید فکر قویتر میشود.

بپذیرید که صدایی در ذهن شما و یا  یک احساس شما را اذیت میکند. آن فکر یا احساس را بپذیرید؛ یعنی بپذیرید که اکنون فکری در سر شما هست و یا احساسی شما را فرا گرفته است. آن را قضاوت نکنید و فقط بپذیرید. سپس از ذهن خود تشکر کنید که به خاطر امنیت شما چنین فکر و یا باوری را درست کرده است.  توجه کنید که شما از خود فکر و یا احساسی که دارید تشکر نمیکنید، بلکه فقط از ذهن شما که همچنان به وظیفه ی خود که تولید فکر و یا احساس است تشکر میکنید و در آخر هم اقدام میکنید؛ یعنی طبق ارزشها و برنامه های خود اقدام میکنید. به خود میگویید با این که اکنون ناراحت، افسرده و… هستم ولی طبق برنامه های خودم پیش میروم.

با این روش به مرور زمان مدیریت ذهن را بدست خواهید گرفت و ذهن را پرورش میدهید تا در اختیار شما باشد.