Menu
نویسنده مطلب : علی محمدی

مطلب مورد بحث:

ایده هایی برای وبلاگ نویسی


نوشتن از تجربیات شکست هم بسیار کمک می کند،مثل لیست نباید ها می شود.

برای مثال مصاحبه با افراد موفقی که شکست خورده اند.برخی از آن ها توانسته اند بازگشتی قدرتمندانه داشته باشند و برخی هم کامل حذف شده اند.

مورد جالبی است که احتمالا خودم انجامش دهم