Menu
نویسنده مطلب : مائده معصوم زاده

مطلب مورد بحث:

آیا شما فردی پخته و خردمند هستید؟


از نظر من خردمند فردی است که همه جوانب موجود را بسنجد و براساس آن تصمیم گیری کند ..

بر اساس احساساتش تصمیم گیری نکند ..

انسان خردمند در مورد مسئله ای که در آن تخصص ندارد ، اظهار نظر نمی کند .

برای تصمیم گیری هایش ، همه جوانب را می سنجد!

به خاطر شرایط موقت ، تصمیم های دائمی نمی گیرد!