Menu
نویسنده مطلب : احمد عبدالشاهي

مطلب مورد بحث:

دانستن، حفظ کردن و به خاطر سپردن، می‌تواند یکی از اهداف آموزش باشد


مفهوم نوازش در درس تحلیل رفتار متقابل

از شما انتظار می رود پس از مطالعه درس بتوانید

۱٫مفهوم نوازش را تعریف کنید

۲٫بتوانید انواع نوازش را طبقه بندی کنید

۳٫بتوانید برای انواع نوازش حداقل یک مثال بیان کنید