Menu
نویسنده مطلب : مسعود اردکانی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


در متن آمده :‌

کمال طلبی، نوعی رفتار نامطلوب است که می‌توان آن را اصلاح و تعدیل کرد. اما راضی نشدن به وضعیت موجود، یک ویژگی شخصیتی است که با حذف آن، به یک فرد دیگر تبدیل می‌شویم و دیگر انسان قبلی نیستیم.

به نظرم نگارش این جمله دقت بیشتری لازم دارد چرا که : همچنان که راضی نشدن به وضعیت موجود یک ویژگی شخصیتی ست ، کمال طلبی هم یک ویژگی شخصیتی ست! و هم چنان که با از بین رفتن ویژگی راضی نبودن به وضع موجود انسانی دیگر می شویم با از میان برداشتن کمال طلبی هم انسانی دیگر خواهیم بود…

شاید به شکل دادن این دوگانه میشد گفت : کمال طلبی رفتاری نا مطلوب است در حالیکه راضی نشدن به وضع موجود رفتار یا نگرشی مطلوب است.