Menu
نویسنده مطلب : داود صادقی

مطلب مورد بحث:

آیا شما فردی پخته و خردمند هستید؟


دستاورد زندگی اجتماعی برای بشر، خلق قوانین و مقرراتی است که همگان با رعایت آن قوانین و مقررات آسایش را برای خود و دیگر همنوعان  به دست می آورند. قوانین ساخته بشر در طی سالیان طولانی  وضع شده و مورد توافق جمعی انسانها است.
از دیدگاه بسیاری از افراد ،انسان خردمند کسی است  که با رعایت همه قوانین موجود ، خیر دنیا و آخرت را نصیب خود ساخته است.
با توجه به تفاوت این دیدگاه ها در جوامع مختلف ، شاخص انسان خردمند نیز در جوامع متفاوت است.
احتمالا ترامپ رئیس جمهور آمریکا از سوی بسیاری از آمریکائیان فردی خردمند و شایسته است در صورتی که مردم بسیاری از سایر نقاط جهان مخالف این نظر هستند.
پس باید برای خردمند نامیدن یک فرد ، معیار های خرد را از درون جامعه آن فرد انتخاب کرد.
برای مثال از دیدگاه یک فرد مذهبی ، عمل به دستورات مذهبی ، عین خرد است چرا که باعث می شود زمانی که شما دنیای فانی را ترک گفته و به دیار باقی عزیمت می کنید در آنجا یک زندگی ابدی با امکانات کامل خواهید داشت و بهره مندی از یک زندگی خوب ابدی در مقابل عمل به دستورات خداوند در قبال سالهای محدود زندگی عین خرد است.
حال جماعتی که با خداباوران مخالفند قطعا موافقتی با خردمند نامیدن افراد مومن نخواهند داشت.
حال ما معیار را از درون یک جامعه با باورهای مذهبی و اخلاقی یکسان انتخاب می کنیم.
اما در همان جامعه واحد هم انتخاب جامعیت معیار برای انتخاب ، متفاوت است.
در جایی دیگر ممکن است فردی در زندگی فردی خردمند نامیده شود در حالیکه همان فرد در مسائل اقتصادی ناموفق است.
برای مثال مردی که زندگی زناشویی خوب، شغل آبرومند با درآمد مکفی و روابط اجتماعی خوبی با سایرین دارد از نظر عموم افراد فرد خردمندی است.
اما این فرد از نظر برادرش که در کار تجارت دارو است فرد خردمندی نیست چرا که می توانست در تجارت دارو پول بسیار بیشتری از شغل کنونی خود بدست آورد.
برادر وی نیز از نظر او فرد خردمندی نیست چون آخرت خود را فدای دنیای خود کرده است.
اینطور به نظر می رسد در باور ما انسانها این نکته نهادینه شده است  فردی که آداب اخلاقی را مراعات می کند فردی خردمند است.
از دیدگاه من فرد خردمند فردی است که در درجه نخست  برای انجام هر کاری از افراد باتجربه مشورت بگیرد و کاری که علم به‌غلط بودن آن دارد و یا دیگران آن کار را غلط می‌دانند انجام ندهد و بعد اینکه اشتباهی را دو بار تکرار نکند.
خردمندی گفت : در عجبم وقتی میلیون‌ها راه اشتباه برای رفتن وجود دارد افرادی یک‌راه اشتباه را میلیون‌ها بار امتحان می‌کنند.