Menu
نویسنده مطلب : الهام تاجدینی

مطلب مورد بحث:

چمدانی از دروغ


اما ماهمیشه دل به یک فریب زیبا می بندیم،به یک دروغ فریبای پر شکوه، انچه باید باشد ولی نیست، انکه همه عمررا با اوییم شب را تا سحربا او می گوییم وبا او می خندیم و با او می گرییم و…..نیست.از واقعیت متنفریم،از انچه هست بدمان می اید،برای ما همیشه الهه ها از ادم های زمینی بهترند،مگر همه مظاهر خوبی ها ،دروغان زیبا ،فریبان خوب نیستند؟ مگر ما اساطیر را از تاریخ دوست تر نمی داریم،ما سودا زده ماوراایم….(کتاب گفتگو های تنهایی _دکتر علی شریعتی)