Menu
نویسنده مطلب : ریحان

مطلب مورد بحث:

تعریف بودجه ریزی چیست؟ کجا به برنامه ریزی نیاز دارم و کجا به بودجه ریزی؟


منابع من در زمان و پول برای خواندن و یادگیری MBA محدود بود بنابراین جستجوام برای پیداکردن بهترین شیوه یادگیری متناسب با منابعم تنظیم شد و براین اساس بهترین گزینه  یعنی متمم، را انتخاب کردم که ادامه و برنامه ریزیم حاصل دستاوردهای نتایج مثبت آن بود