Menu
نویسنده مطلب : کریم احسنی

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره مهارت یادگیری | چند نکته‌ درباره تکنیکهای یادگیری


بر اساس مطالبی که از این فایل صوتی یاد گرفتم و با کمی تعمیم آن که صرفا نظر شخصی خودم است برای یادگیری هر منبع آموزشی سه مرحله را تعریف می کنم:

اموراتی که باید ۱- قبل از شروع به یادگیری یک مطلب معین، ۲- حین یادگیری آن مطلب و ۳- بعد از یادگیری آن مطلب باید انجام دهم

هر زمان که در حیطه یادگیری منابع معتبر را مطالعه می کنم در تلاشم تا محتوای سه ظرف مذکور را به صورت کارا و اثربخش اصلاح کنم.

برای نمونه یکی از امورات مهم که قبل از شروع به یادگیری یک مطلب باید انجام دهم اطمینان از وجود یک سوال است که این را در متمم یاد گرفتم.

برای حین یادگیری از جمله امورات نت برداری است.

و برای بعد از یادگیری ریختن برنامه مرور و یا به چالش کشیدن خودم در رابطه با دانسته هایم در آن زمینه معین از جمله امورات مهم است.