Menu
نویسنده مطلب : بهروز حبیبی

مطلب مورد بحث:

مهارت یادگیری، تکنیکها و روشهای یادگیری بهتر


هرچند یادگیری و آموزش تکمیل کننده هم هستند و قطعا یک یادگیرنده با استاد، بهتر از فردی که بدون استاد قصد یادگیری دارد به نتیجه می رسد.

ولی به نظرم میرسه وقتی فردی با علاقه شخصی به سمت یادگیری یک مهارت میره نتیجه بهتری در بلندمدت میگیره، و علاوه بر اینکه اون مهارت رو یادگرفته، حالا میدونه که میتونه با اتکا به توانایی های فردی خودش، و بدون کمک کسی مهارتی رو یادبگیره.

و این ارزشمند.

 

چیزی که من از این درس آموختم:

در عصر حاضر، یادگیری بر آموزش چیره شده است و هرچه نظم و قدرت یادگیری بیشتری داشته باشم میتونم بیشتر به خواسته ها و اهدافم نزدیک بشم.

یادگیری باید با ۶ عامل برنامه ریزی، هدف گذاری، مدیریت انگیزه، تکنیک و روش های یادگیری، نظم شخصی و مدیریت زمان همراه باشد.

 

تاریخ مطالعه برای چندمین بار! : ۹۹٫۶٫۱۴