Menu
نویسنده مطلب : متین قائدی

مطلب مورد بحث:

چالش ها، راهکارها و روشهای افزایش عزت نفس در محیط کار و زندگی


حفظ و نگهداری خویشتن به عنوان یکی از دستاوردهای حاصل از عزت نفس بالا برای من چیزی بسیار با ارزشی است و یکی از اهدافم در افزایش عزت نفس تغییر نوع نگرشم نسبت به شکست و عدم موفقیت درهر حوزه ای است.

در واقع تغییر نوع نگاه از دلسرد شدن و کنار کشیدن به، برخورد آگاهانه داشتن نسبت به چالش های پیش رو ودنبال راهکارهای موثر بودن.