Menu
نویسنده مطلب : کاظم اقبالی

مطلب مورد بحث:

تجربه شادی و گاوداری زندگی


نداشتن عزت نفس،کمالگرایی،مقایسه کردن،خود مقصرپنداری افراطی،و بسیاری از اشتباهات رفتاری و ذهنی،از ما آدمهایی که به قول دانیل کانمن موجودات بشدت اشتباه کننده و تعطیلی هستیم،میتونه در زیباترین مکان و زمان بدترین احساسها رو به ما بده، که با شناسایی و درمان آنها بهتر میشود از ظرفیتهای شادی اطرافمون نهایت استفاده را بکنیم.