Menu
نویسنده مطلب : سارا عشقی

مطلب مورد بحث:

نوشته و کتاب غیر داستانی چیست؟ (Non-fiction)


نام کتاب : کتاب فلسفه ترس  /نویسنده : لارس اسوندسن  /  مترجم : خشایار دیهیمی  / نشر گمان
به نظرم برای شناخت موقعیت خودمون و غلبه بر برخی از ترسهایی که معمولا از هجوم اخبار در دنیا بر ما وارد میشه ، مناسب است.
 
فکر میکنم با خواندن یکی از درسهای متمم با عنوان ( مدیریت زندگی در زنجیره بحران‌ها) انگیزه مطالعه این کتاب را پیدا کنید.