Menu
نویسنده مطلب : عبداله ایپکچی

مطلب مورد بحث:

تعریف سیستم و تفکر سیستمی


سلام دوستان،خسته نباشید.

در مورد ارتباط اجزا در سیستم می خواستم نکته ای را بگویم و قبل از آن عین متن درس را یک بار دیگر با هم بخوانیم:

“اجزای سیستم با هم در ارتباط و تعامل هستند. تا وقتی تعامل وجود ندارد صرفاً یک مجموعه داریم و نه یک سیستم. بسیاری از شرکتها و سازمانها، مجموعه‌ای از آدمها هستند نه یک سیستم انسانی. شاید شما هم دیده باشید که در برخی سازمانها، کارکنان پس از مدت طولانی کار کردن در آنجا هنوز نمی‌دانند که همکاران دیگر آنها چه کاره هستند و چه می‌کنند.”

اول اینکه تاثیر متقابل اجزا یک سیستم به روی هم باعث حرکت سیستم خواهد بود. درست است که وقتی تعامل وجود ندارد آن سیستم مسیر درستی را پیش نخواهد گرفت ، فکر نکنم تاکید من فقط روی کلمه باشد، در شرایطی که آن تعامل به هر علت وجود نداشته باشد آن سیستم معیوب است ولی درست نیست که به آن مجموعه گفته شود. به نظر من نام سیستم معیوب درست تر از مجموعه است . چون خود عدم ارتباط هم نوعی تعامل  است.

از طرف دیگر اگر اجزاء سیستم از یکدیگر بی خبر باشند دلیل نمی شود که گفته شود که  سیستمی وجود ندارد ، شاید بهتر باشد بگوییم سیستم معیوبی وجود دارد و یا بگوییم سیستمی است که در آن تعامل اجزا به حداقل رسیده است . چون سیستم از آگاهی اجزاء از یکدیگر که پدید نمی آید.