Menu
نویسنده مطلب : فاطمه برقی

مطلب مورد بحث:

نکته‌ای درباره اصالت


شاید مدت‌ها بود دنبال این مفهوم در زندگی بودم… فکر میکنم این جمله تا حد زیادی اشاره به هدف آفرینش انسان داره، ما انسان‌ها از اون هدف اصلی غافل شدیم و مدام دنبال راه‌های فرعی و مفهوم‌های بی‌ارزش این دنیا هستیم..

شاید جالب‌ترین نکته همین باشه که ما طوری میتونیم از این دنیای حقیر استفاده کنیم که به همون اصالت واقعی برسیم، و کلید اون دقیقا همون چیزی هست که آلبرکامو مطرح کرده: انگیزه‌ی زیاد و بی‌تفاوتی عمیق

فکر میکنم منظور از بی‌تفاوتی، بی‌تفاوتی نسبت به هر آن چه که مانع پیشرفت و یا همون رسیدن به اصالت واقعی هست، چرا که این دنیا هر آنقدر که به تعالی بشر میتونه کمک بکنه به همون نسبت هم میتونه یک انسان حقیر از ما بسازه!