Menu
نویسنده مطلب : بهروز ایمانی مهر

مطلب مورد بحث:

چه مدلی مفید است؟ (ویژگی‌های یک مدل مفید)


۱. مدل اقتصادی؛ تقسیم سازمان های فعال در اقتصاد جامعه به “دولتی” و  “خصوصی”. هرچه سازمان ها یا بنگاه های اقتصادی بیشتری از یک جامعه به سمت خصوصی شدن حرکت کنند، اقتصاد آن جامعه مولد و پویاتر خواهد شد.

فراگیر بودن: این مدل به نظر نه تنها در جوامع توسعه یافته بلکه در جوامع در حال توسعه نیز مصداق های فراوانی از ان یافت خواهد شد.

حداقل استثنا و فرافرهنگی: مطالعات اینجانب نشان می دهد کمتر جوامعی بوده اند که پس از خصوصی شدن سازمان های آن (البته طبق یک فرآیند اصولی) در دراز مدت، شکوفایی اقتصادی را تجربه نکرده باشند.

قابل تکرار بودن: این پدیده و مدل اقتصادی، در جوامع بسیاری پیاده شده اند و در اکثر انها صادق بوده است.

قابلیت پیش بینی: به نظر می رسد این مدل تا سالیان آتی نیز معتبر باشد. هرچند یاد گرفته ایم که هر مدلی تاریخ مصرف دارد و با تغییر جوامع و دنیا در آینده، بی شک این مدل همیشه پتانسیل این را دارد تا با مدل “جدیدتر و کامل تر” جایگزین شود.

۲٫ معیارهای دیگری که می‌توانند مورد توجه قرار گیرند:

– سازنده یا سازندگان مدل (توجه به پیشینه علمی، تحقیقاتی و … آنها)

– قابلیت مفیدآزمایی! در کمترین زمان (مصداق یابی با صرف حداقل زمان و هزینه امکان پذیر باشد)