Menu
نویسنده مطلب : رضا ادنانی

مطلب مورد بحث:

بالاترین سطح یادگیری، خلق و ترکیب است


تمرین دوم
با موضوعی که آقای احمدیار مطرح کردند موافقم به دلیل نتیجه گیری شخصی قابل بررسی ایشان
به نظرم به جز قصه گفتن در سطحی بسیار پیچیده تر وقتی موضوعاتی تخصصی علمی را مطالعه کنیم و آن ها را در ذهنمان با هم تقابل دهیم و به تضاد ها و اشتراکشون برسیم نوع بیان کردن این نتیجه گیری ها در برابر افراد دیگر و میزان تاثیر گذاری بحثمان بر روی آن ها می تواند شاخصی برای درک میزان ترکیبی بودن مطالعه مان باشد