Menu
نویسنده مطلب : نیما ظهیریان

مطلب مورد بحث:

نگرش سیستمی و مرور آن توسط راسل اکاف (1)


در مورد نمونه اول به این مثال فکرکردم که میتوان اشتباهات روزمره خود را که در تعامل با افراد مرتکب می شویم و این را بدان جهت اشتباه می نامیم که بازخورد مورد نظرمان را دریافت نمی کنیم ،با تحلیل موضوع و تا حدی جدا کردن اجزا آن رابطه به حل مسئله و اصلاح آن رهنمون گردیم . لیکن در نمونه بعدی به برنامه هدفمند کردن مصرف بنزین فکر می کنم که با تحلیل مسئله بدان شیوه  و ارائه راهکار کارتهای سوخت با آن هزینه های سرسام آور نه تنها مسئله حل نشد بلکه رها شدن از خود آن کارتها و اصلاح سیستم قبلی به زمان زیادتری نیازمند است .