Menu
نویسنده مطلب : مهتاب کردی

مطلب مورد بحث:

مفهوم خود و خود انگاره (Self-concept): رابطه شما با خودتان چگونه است؟


دختران زیر سی سالی که مستقل از خانواده زندگی میکنند. رشد هر روزه و اینکه همواره در تلاش برای یادگیری باشم برام مهم است. خودم رو فرد خودساخته و درون گرایی میدونم که عاشق مطالعه کردن هست. خوشحال کردن اعضای خانواده م و یادگیری مهارت جدید بهم انرژی و انگیزه میده. آدم سخت گیر و در مواردی کم حوصله هستم. مسئولیت پذیری یکی از ویژگی های بارز من هست. بسیار حساس به حفظ طبیعت هستم و از حل کردن مسایل ریاضی لذت میبرم. در رابطه سازی سخت گیر و متاسفانه maximizerهستم. تمایل بسیار شدیدی به متمایز بودن دارم.
پی نوشت: این تمرین رو انجام دادم که بتونم باقی درس هارو بخونم ولی توی دفترچه مربوط به سری انگیزش و هیجان صفحات زیادی برای فکر کردن و نوشتن در مورد آدرس خودم اختصاص دادم.