- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : حسینی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


اینکه هر قدر موفقیت بیشتر شود کوچکترین مسائل هم نتایج شدید تر یا بزرگتری خواهند داشت.

اینکه تصمیم گیری حتی در مورد مسائل بسیار جزئی و ساده، اهمیت و تأثیر زیادی پیدا می کنند.

اینکه شکستهای احتمالی پیش رو  بسیار بزرگتر و عواقبشان سخت تر خواهد بود

و اینکه هر قدر در مسیر موفقیت بیشتر پیش رویم تنهایی های عمیقتری را تجربه خواهیم کرد هم می تواند از تلخ کامی های موفقیت باشند