Menu
نویسنده مطلب : یاور مشیرفر

مطلب مورد بحث:

نشانه های عزت نفس پایین | حساس بودن بیش از حد به حرف و نظر دیگران


سنسورهای ذهنی شما، تا چه حد در تشخیص تهدیدهای جزئی محیطی حساس است؟
تقریبا حساسیت بسیار کمی دارند. خیلی وقت‌ها به زور متوجه برخورد بد دیگران می‌شوم. خیلی وقت‌ها حتی بعد از مدت‌ها یادم می‌رود کسی با من رفتار بدی داشته‌است.
چه روش‌هایی دارید تا در مقابل این تهدیدها محکم بمانید؟
روش‌های دقیق و متقنی ندارم. در واقع بیشتر انگیزش درونی باعث می‌شود در برابر تهدیدها محکم بمانم. شناختن منابع شاد‌ی‌آفرین و تقویت آن‌ها در طول روز یکی از روش‌های مهم حفظ ثبات در برابر تهدیدهاست.
اثری که تشویق‌های محیطی بر روی شما می‌گذارند در مقایسه با آسیب‌هایی که از برخوردهای نامطلوب محیطی می‌بینید چگونه است؟
بسیار بیشتر و مهم‌تر است. هر زمان که از طرف جمع تشویق می‌شوم، بیشتر و بیشتر به ادامه دادن تشویق می‌شوم.

 
آیا به یک نسبت هستند؟ یا اینکه یکی از آنها (تشویق / تنبیه) بیشتر از دیگری بر روی شما تاثیر می‌گذارد؟
تنبیه بیشتر روی من اثر دارد. مواقعی که از سوی جمع تنبیه شوم، بیشتر به یاد تغییر می‌افتم و بر آن اصرار می‌ورزم.