Menu
نویسنده مطلب : حامد

مطلب مورد بحث:

طراحی سیستم فروش - درس 6: مدیر همیشه حاضر!


تمرین شماره یک

عموما مدیران همیشه حاضر از جنس کارآفرینانی هستند که موقعیت مجموعه خود را تا زمان حاضر بالا آورده اند و اکنون برایشان بسیار سخت است که در جزییات فروش مشارکت نداشته باشند و از کم و کیف همه چیز مطع نباشند و از دیگر سو، می خواهند مزایای سیستم OC را هم داشته باشند.

می توان موارد زیر را به عنوان برخی دلایل بوجود آورنده این شرایط دانست

عدم اعتماد کامل مدیر به واحد فروش
ایفای نقش ضعیف مدیر فروش در مدیریت مجموعه
توانایی پایین مدیر درامر تفویض اختیار و عدم آگاهی از شرایط
نگاه کارگر-مدارانه به پرسنل فروش (بسیاری از کارآفرینان ماهیت کاریشان تولید است و به پرسنل فروش هم به عنوان کارگران خط تولید می نگرند و از آنها انتظار رفتار مشابه همچون حضور سروقت، گزارش روزانه و … را دارند)