Menu
نویسنده مطلب : مهشید افشایی

مطلب مورد بحث:

اثر تماشاگر | چگونه پخش شدن مسئولیت روی رفتار ما تأثیر می‌گذارد؟


به نظر می رسد که مصداق اثر تماشاگر را می شود در مواردی دید که الزامی برای پاسخگویی وجود ندارد.

در حین مطالعه درس یاد وضعیت آشفته ی یکی از شرکت هایی که کار می کردم افتادم. ارزش تعریف شده از طرف مدیر ارشد این بود که همه،  همه جا، مسئول و پاسخگو هستند. اسم این طرز نگاه رو هم گذاشته بودن نگاه فرآیندی!

اما همین تعریف اشتباه باعث شده بود که هیچوقت، هیچکس، هیج کجا، پاسخگو نبود و عجیب اثر تماشاگر رو می شد در اون شرکت دید.

انگار خلاصه همیشه یکی بود که قرار بود کار رو انجام بده و بقیه بیشتر تماشاچی بودن.