Menu
نویسنده مطلب : حمیدرضا آزادمهر

مطلب مورد بحث:

بشقابی پر از انواع غذاها - تکنیکهای تجربه شادی بیشتر


در مواجهه با گروه دوستانم در میهمانی ها و دوره همی ها تقریبا از این الگو استفاده میکنم که در زمان محدود و مشخص میهمانی، بیشترین زمان و با محبوبترین دوستم به گپ و گفت سپری میکنم و با همون ترتیب با سایر رفقا، قطعا دقایق اولیه صحبت با شخص دوم، فرح بخش تر از ساعت سوم مباحثت با نفره اوله!!

همچنین میزان مطالعه مطالب متمم

با یک چنین الگویی تقسیم شده، بین مطالب رشد فردی، MBA و یادگیری زبان عمل میکنم