Menu
نویسنده مطلب : سعید صلاحی

مطلب مورد بحث:

مهارت یادگیری، تکنیکها و روشهای یادگیری بهتر


دنیای دیجیتال فرصت خودآموزی را برای ما فراهم کرده تا بتوانیم به معتبرین و دور از دسترس ترین منابع و محتوا ها دست پیدا کنیم.

ازسوی دیگر تهدید پریشان فکری و از این شاخه به اون شاخه پریدن را نیز به همراه آورده است.

من برای مدیریت توجه ام از مرورگر کروم برای وبگردی و از مرورگر سامسونگ برای مطالعه و یادگیری و شرطی سازی ذهن استفاده میکنم.

مثبت اندیش باشیم و از این فرصت ارزشمند استفاده کنیم!