Menu
نویسنده مطلب : داود صادقی

مطلب مورد بحث:

درباره شیوه مدیریت هزینه و ثروت


این جمله چارز هندی مرا متوجه بزرگترین دارایی ام یعنی زندگی می کند . این نعمت سلامت را به صورت بخت خوب از طبیعت گرفته ام اما در پایان عمر معلوم می شود آن را چگونه هزینه کرده ام. آثاری که باقی می ماند ، خیراتی که جاری باشد … تعداد زیادی از ما انسانها بختیار هستیم از بابت داشتن تن و روان سالم اما چه تعداد از ما این ثروت را بدرستی استفاده می کنیم و چه تعداد بیهوده تلف می کنیم. اگر فرد فرد ما حواسش به این دارایی با ارزش باشد قطعا با ملتی روبرو خواهیم شد که جهانیان بابت بهترین هزینه کرد این دارایی تحسینشان خواهد کرد.