Menu
نویسنده مطلب : کیوان کاوه

مطلب مورد بحث:

کاربردی کردن آموخته‌ها: آیا به تفاوت آموختن و به کاربردن توجه کرده‌اید؟


پرسش این است
چه وقت می توانیم بگوییم که یک آموزش کاربردی بوده است؟
یا از سویی دیگر چه وقت می توانیم یک دره آموزشی را کاربردی کنیم؟

شاید بهتر است اول به این پرسش پاسخ بگوییم که عصر اطلاعات به چه معناست؟ و اینکه در عصر اطلاعات زندگی می کنیم یعنی چه؟

پس از گذشتن از عصر شکار که قدرت در دست شکارچی بود و گذر عصر کشاورزی که زمین عامل ایجاد ارزش افزوده و قدرت بود و قدرت در دست زمین دار یا فئودال بود به عصر صنعت رسیدیم که عامل اصلی ایجاد قدرت و ثروت کارخانه ها بودند و خوب همانطور که می دانیم مالکان کارخانه ها (و نه صنعتگران و کارگران کارخانه ها) صاحبان قدرت و ثروت بودند.
در عصر جدید یعنی عصر اطلاعات، عامل اصلی ایجاد قدرت و ثروت، دانش و اطلاعات است. به یاد آورید روزی که بیل گیتس یه عنوان ثروتمندترین فد جهان معرفی شد و به قول خودش نه کارخانه ای داشت، نه نفت، نه ارتش و سپاهی، او فقط دانش داشت و بس.
در حقیقت او توانسته بود سلسله مراتب تبدیل داده به اطلاعات، اطلاعات به دانش و دانش به خرد را به درستی اجرا کرده و آن را به وسیله کسب قدرت و ثروت تبدیل کند.

حال برای پاسخ به پرسش ابتدایی برای کاربردی کردن آموزش چه در جایگاه آموزگار و چه در جایگاه آموزنده میبایست به این مطلب توجه کرد که چگونه میتوان مطالب آموزش را با دیگر مطالب حوزه آموزش و کسب و کار و حتی خارج از آن ارتباط داد تا بتوان از آن مطالب آموزش یا آموخته شده اطلاعاتی کسب کرد که نهایتاً بتوان دانش مورد نیاز و در ادامه آن خرد مورد نیاز برای موفقیت را به دست آورد که نهایتاً منجر به ارزش افزوده و مزیت رقابتی شود.