Menu
نویسنده مطلب : مومنی

مطلب مورد بحث:

ارزش و ارزش آفرینی در کسب و کار (نقشه راه درس)


فارغ از اینکه ارزش آفرینی می تواند سودآور باشد؛ می تواند باعث انگیزش افراد جا مانده از جامعه پرسرعت هم شود. به عنوان مثال می توان شرکتهایی را در نظر گرفت که نیروی متخصص و ماهر خود را از میان جمعیت ((توان یابان)) انتخاب می کنند و یا شرایط احراز برخی پستهای خود را صرفا برای نابینایان تعریف می کنند و در حد توان نمی گذارند این افراد به طور کامل از جامعه پرسرعت جا مانده و طرد شوند.