Menu
نویسنده مطلب : بهروز ایمانی مهر

مطلب مورد بحث:

تفاوت سکون و رکود


سکون و رکود در زبان انگلیسی؛ با جستجویی که در مورد این دو واژه در زبان انگلیسی داشتم به نتایج زیر رسیدم:

واژه های نزدیک سکون که اشاره شده “فقط حرکتی دیده نمی شود. ” :

Still (ex. Still water), Calm, Stationary (about vehicle), Motionless

واژه های نزدیک رکود که اشاره شده “عدم حرکتی که ناشی از ترس، خستگی زیاد و عدم توان کافی برای حرکت است که در وجود ما یا موجود دیگری ریشه دوانده است و به راحتی نمی تواند از آن رهایی یابد.” :

Immobile, rooted to, be glued

منبع: LDOCE 5