Menu
نویسنده مطلب : مجتبی

مطلب مورد بحث:

خوشه بندی چیست و چه تفاوتی با طبقه بندی دارد؟


SWOT کلمه‌ای است که بر اساس حروف ابتدایی کلمات نقاط قوت (strengths)، نقاط ضعف (weaknesses)، فرصت‌ها (opportunities)، و تهدیدها (threats) ساخته شده و چارچوبی تحلیلی است که به شرکت شما کمک می‌کند تا بتواند با بزرگ‌ترین چالش‌ها روبه‌رو شده و بهترین و جدیدترین بازارها را پیدا کند.

در اینجا خوشه بندی ارایه شده و هنر مدیران این است که موارد مربوط به هرکدام را شناسایی کرده و در خوشه مربوطه طبقه بندی نمایند.