- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : کاظم علی یاری

مطلب مورد بحث:

انواع اطلاعات در مذاکره


– اطلاعات سفید: برای مردم اینجا زمان مهم هست، و مردم به موقعه سرکارشون حاضر میشند،

– اطلاعات سیاه: اینجا اون طور که تعریف می کردند نیست، ومردمشون خیلی بی نظم تر از ما هستند،

– اطلاعات هرز: مردم اینجا مثل کشورهای دیگه برای امرار معاش به سر کار میرند،

– اطلاعات نوروتیک: برای مردم اینجا زمان خیلی اهمیت داره، و ثانیه ای رو تلف نمی کنند و تا سر حد مرگ کار می کنند،