Menu
نویسنده مطلب : متین قائدی

مطلب مورد بحث:

تعریف حمایت اجتماعی چیست؟ معرفی انواع حمایت های اجتماعی


حمایت احساسی:

در شرایط بحرانی و حاد در گوشه ای از ذهنم احساس کنم یک نفر هست که می توانم روی کمکش حساب باز کنم.
احساس کنم که کسانی هستند که مرا بخاطر اشتباهاتم سرکوب نمیکنند و برای دستاورد هایم هرچند کوچک ارزش قائل میشوند.

حمایت ابزاری:

درصورتی که الان نیاز به یک وسیله نقلیه داشته باشم حاضر باشد اتومبیل اش را به من قرض دهد.
حاضر باشد برخی از زمان های لذت بخش زندگی اش را(مثل سفر کردن،تفریح کردن ،رستوران رفتن و…) با من هم شریک شود.

حمایت اطلاعاتی:

کتب ، جزوات و یا سایر محتوای آموزشی را که الان مورد نیاز من است و او قبلا تهیه کرده حاضر باشد در اختیار من بگذارد.
در انتخاب حوزه های سرمایه گذاری بتوانم روی تجربه اش حساب باز کنم وبدانم که راهنمایی ام می کند.

حمایت در ارزیابی و شناخت:

زمانی که در  مسیر غلطی در حال حرکت هستم مثل یک مربی حواسش به کارهای من باشد و اشتباهات ام را گوشزد کند.
در شرایط مهم تصمیگری اگر دچار هیجانات و احساساتی شدم که حقایق را به طور کامل نمی دیدم او مرا از خطایم آگاه کند.