Menu
نویسنده مطلب : م حق پرست

مطلب مورد بحث:

طراحی سیستم فروش - درس 2: این بار مرغ و تخم مرغ مهم است


در تجربه من معمولا در شرکتهائی که سیستم BC حاکم است فروشنده اصلی خود مدیر عامل و در برخی موارد مدیر فروش است. فروشندگان تنها دریافت کنندگان سفارش های خرد و صادرکنندگان پیش فاکتور و فاکتور هستند. یعنی عملا اعضای دپارتمان فروش کارمندان دفتری هستند و البته بعضی از آنها هم خبر چین توزیع کنندگان قدر. که این یکی از آفات مهم این روش در شرکتهای B2C  است که کانال توزیع بیرونی دارند.

سیستم OC  کامل هم غیر ممکن است چون حداقل برخی سیاستها مانند کف قیمت محصولات و مقدار تخفیف در بالای سازمان تصمیم گیری  می شود.