Menu
نویسنده مطلب : ابوالفضل معدنپورصفری

مطلب مورد بحث:

سه ویژگی اصلی کنترل مدیریتی


برای  این کار وبه عبارتی برای جاری سازی اهداف کلان واستراتژی ها تا سطح عملیاتی سازمان(shop floor)،از تکنیک BSCیا کارت امتیازی متوازن استفاده میشه.وعموما در چهار منظر مشتری،مالی،فرایندهای داخلی ورشد ویادگیری ،استراتژیهای سازمان رو به شاخصها وبرتامه ها مرتبط میکنند که با یه جستجوی مختصر مطالب مفصلی میتونید پیدا کنید.

یه مثال ساده در یکی از منظرها میزنم وبه ترتیب ریز میشم فقط برنامه های مربوط به اونها رو نمیگم.مثلا منظرفروش:

۱_منظر مشتری: افزایش رضایتمندی مشتری>درصد کلیم ماه جاری به ماه مشابه سال گذشته>درصد کلیم های محصول یا خدمت ….>درصد خطای بازرس qc

که به ترتیب، در مقطع شاخصهای کلیدی عملکرد مدیریت، شاخص فرایند پایش واندازه گیری، شاخص زیر فرایند کنترل محصولات یا خدمات….وشاخصهای کنترل عملکرد کیفی بازرس کنترل کیفیت ریز میشه.البته با توجه به مبحث شاخصها،این مثال فقط از جنبه کیفی به موضوع رضایتمندی مشتری پرداخته وکامل نیست.