- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : عاطفه فلاحی

مطلب مورد بحث:

مقایسه انواع عوامل استرس زای ناشی از تغییرات مهم زندگی


بله بسیار از این موارد وجود داشته

استرس هنگام سفر و ترس از جاده و رانندگی برای اکثر دوستان من بی معنی است در صورتی که خودم از سفر زمینی به این علت متنفرم.

استرس هنگام مصاحبه و جلسات و ارائه ها که برای دوستانم بسیار عادیست.