Menu
نویسنده مطلب : مائده معصوم زاده

مطلب مورد بحث:

کاریزما چیست و ویژگی افراد کاریزماتیک چیست؟ (ورود به بحث)


کاریزما چیست ؟ تعریف کاریزما از نظر من یعنی جذب کردن اطرافیان

پنج صفت افراد کاریزماتیک : خوشرو ، با اعتماد به نفس و عزت نفس بالا ، قاطع ، هدفمند، تاثیرگذاری بالا

در کاریزما مخاطب هم مهم است . یعنی کسی که این ویژگی ها را داشته باشد آدمها را جذب می کند .

وقتی می خواهیم در اطرافیان تاثیر بگذاریم ، رابطه خوبی برقرار کنیم انگیزه مناسبی میشه برای تغییر .

یک فرد کاریزماتیک دوستان اندکی دارد ولی با کیفیت ..