Menu
نویسنده مطلب : بهمن محمدی

مطلب مورد بحث:

تعریف برونگرایی چیست؟ شخصیت برونگرا چه ویژگی هایی دارد؟


درود و خدا قوت

تفاوت رو از قطعیت وحرکت به سمت طیف واقعا
متوجه شدم.
این تفاوت در سنجیدن هوش هم می‌تونه مفید باشه که هوش رو هم از جنبه‌های مختلفی بررسی کرد مثلا کسی هوش مالی داره و دیگری هوش نقاشی.
طول زمان هم ممکنه تغییراتی رو در مسیر طیف سبب بشه.
شاید برای بعضی از برون‌گراها آب نیست و گرنه شناگرهای قابلی باشند.