- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : حسینی

مطلب مورد بحث:

درباره دوستی: آیا هنوز باید با او دوست بمانم؟


شاید دوستی هایی که به مرور زمان شکل گرفته و آهسته آهسته قوت گرفته اند کمتر با چنین مشکلاتی مواجه باشند اما گاهی ناچار می شویم با افرادی همنشین باشیم که لزوماً انتخاب ما نیستند در این شرایط بهتر است مراقب ایجاد روابط نزدیک و صمیمی نا خواسته باشیم. شاید اگر مخاطب را از ابتدای آشنایی و بدون بررسی به عنوان یک دوست صمیمی در خلوت زندگی خود نپذیریم بعد تأسف نخوریم
در بین همکاران و اطرافیانم گاهی افرادی بوده اند که از معاشرتهای بیش از حد ضرورت با آنها نه تنها لذتی نبرده ام بلکه باعث ناراحتیم هم شده است
 از آن جمله

افرادی که نه برای خود ارزشی قائلند و نه تحمل ارزشمندی دیگران را دارند, مدام از هر موفقیت, شادکامی یا حس خوبی در دیگران یا حتی خودشان رنج می برند و به نوعی برای از بین بردن این شرایط تلاش می کنند. حتی احترام گذاردن یا محبت کردن به این اشخاص در آینده ای نه چندان دور هزینه های گزاف ایجاد می کند

افراد خود برتر بین و کسانی که فکر می کنند تمامی اطرافیانشان مشتی افراد بی خاصیت یا بی استعداد به  و ناتوانند و اگر آنها نباشند هیچ یک از اطرافیاشان حتی از عهده ساده ترین کارها بر نخواهند آمد. این افراد اگر به کسی کمکی کنند یا گره ای از مشکلی هم بگشایند برای این است که توانمندی خود و ناتوانی دیگران را به رخ بکشند. اگر امروز از لطفشان به دیگری سخن می رانند فردا در مورد الطاف بی کرانشان به شمای ناتوان رجز خواهند خواند

دوستی های بی خاصیت که نه شما در زندگی آنها اثری مثبت داشته باشید و نه آنها در زندگی شما. دوستی هایی صرفاً برای گذران اوقات دیر یا زود محکوم به نابودی است

همنشینی با افرادی که احساس دانش زیاد و در هر زمینه ای می کنند(احساس دانش نه دانشمند واقعی) و مدام در پی فرصتی هستند که به دیگرانی که بویی از علم و آگاهی نبرده اند در مورد هر چیز تذکر دهند, می تواند زندگی را به جهنمی تبدیل کند. کسانی گه واقعاً به زیور دانش آراسته اند آنقدر صبوری کسب کرده اند که تا زمانی که به نصایح و یا علمشان نیازی نداشته باشید با زور و اجبار در زندگی شما دخالت نابجا نکنند.

البته در کنار تمامی افرادی که با آنها همکار یا همنشین بوده ام افراد خوب و فرهیخته بسیاری بوده و هستند که از مصاحبت و همنشینی با آنان رضایت و منافع بسیار بدست آورده ام. امید دارم که من هم بتوانم در زندگی دوستان و اطرافیانم اثر مثبتی داشته باشم.