Menu
نویسنده مطلب : رضا صنعتی منفرد

مطلب مورد بحث:

برون ریزی ذهنی


چگونه می توانم آن را بهتر کنم؟

چه تغیراتی در جهت بهتر شدن میتوانم انجام بدهم؟

در راستای بهبود وضعیت فعلی چه تغیراتی می توانم اعمال کنم؟

چه تغییری باعث بهتر شدن میشود؟

در جهت ارتقاکیفیت چه انتخابهائی دارم؟

ملزومات بهتر شدن کدامها هستند؟

تغیر در کدام قسمت به بهتر شدن منجر میشود؟

چه تغییری اعمال کنم که نتیجه بهتربگیرم ؟

چه عواملی در بهتر شدن موثر هستند که به آن بی توجهی شده؟