Menu
نویسنده مطلب : سحر

مطلب مورد بحث:

استریوتایپ یا تفکر قالبی: معتقد به آن هستید یا قربانی آن؟


سلام

۱- استریوتایپ 《زن》،《زبان》،《شهرستانی》

۲-خیلی سعی میکنم توجهی به استریو تایپ نکنم چون معتقدم عضو اکثر استریو تایپها بودن غیر ارادی و حاصل به دنیا آمدن در محلی خاص یا جامعه ای خاص است و انسان قادر است در اکثر موارد این پیش فرضها و گروه بندی را با اراده خود تغییر دهد ، ولی متاسفانه گاهی از این طرز فکر و عمل به آن شدیدا” آسیب دیدم مثل استریوتایپ 《فرهنگ خاص شهرها》،《دهاتی》،《جنس》