Menu
نویسنده مطلب : ایمان احمدپور

مطلب مورد بحث:

آیا شما مجموعه‌ای از عنوان مقاله‌های قابل نگارش دارید؟


 

https://www.yjc.ir/fa/news/7036134/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF

آیا نجفی، شهردار اسبق تهران از زندان آزاد می‌شود؟

 

بعد از رضایت خانواده میترا استاد این سوال مطرح شده که اکنون چه اتفاقی برای نجفی، شهردار اسبق تهران میفتد؟