Menu
نویسنده مطلب : امیر حیدرزاده

مطلب مورد بحث:

کسانی که هرگز در کار پیشرفت نمی‌کنند


بیمارها درکنار هم زندگی می کنند و سالم ها از بودن در کنار همدیگر لذت میبرند.

هر کسی در category خاص خود جای دارد. هر کسی بعد از مدتی زندگی کردن در محیط کاری خود, وابسته به شکل عقلی و روانی خودش در گروه سالم ها یا بیمارها خود را وارد میکند.

همه ناخواسته خود را نشان می دهند.