Menu
نویسنده مطلب : امیررضا رادفر

مطلب مورد بحث:

تعریف نگرش سیستمی با یک مثال از پیتر سنگه


مثال بارز برای من بحث وزارت رفاه، وزارت بهداشت و بحث سیاست گذاری سلامت است. به دلیل های مختلف بحث سیاست گذاری سلامت که یکی از المان های بسیار مهم بهداشت کشور است از معاونتی زیر نظر وزارت بهداشت به زیر نظر وزارت رفاه در آمد تخصص گرایی از میان برداشته شد و بیشتر بحث های رفاهی در میان آمد. مثال بارز آن وزارت رفاه شاید بودجه ای در قبال خدمات درمانی در اختیار قشر کم درآمد تر قرار دهد ولی در نظر نمیگیرد این بودجه احتمال زیاد در جهت خرید خوراک و … صرف میشود و باعث میشود بهداشت و سیستم درمانی نتواند کار خود را به درستی انجام دهد.