Menu
نویسنده مطلب : وحید دارابی

مطلب مورد بحث:

آیا شما فردی پخته و خردمند هستید؟


من هنر خوانده‌ام.

هنر در لغت از دو واژه‌ی هو به معنی دانا و نر به معنی مرد ساخته شده! مرد دانا!
از این رو آن را "فضیلت" معنا کرده‌اند.

وقتی می‌گوییم هنرمند هر جا رود قدر بیند و بر صدر نشیند، منظورمان این نیست که « داریوش ارجمند»! هر جا رود قدر بیند! منظورمان این است که آدم فاضل و دانشمند هر جا رود قدر بیند.

حال چرا به هنرمند می‌گوییم فاضل؟! چون هنرمند را به مثابه فیلسوفی می‌بینند که اول پرسشی را دیده، در آن غور کره و مطرحش می‌کند و سپس به حد وسع، پاسخ‌های ممکن را نشان می‌دهد!

نکته‌ی مهم این است که او لزوما پاسخ را ندارد اما هنرش این است که مسئله را یافته!

این امر بدون دقت و تفکر میسر نیست.

لذا از نظر من خردمند کسی است که هنگام مواجهه با یک موضوع بتواند زوایای مختلفی از آن را بررسی کند، صورت مسئله را یافته و راه‌حل‌های پیشنهادی را ارائه کند. البته زمانی به کسی خردمند می‌گویم این که مدل زندگی و الگوی برخوردش باشد.