Menu
نویسنده مطلب : حمید طهماسبی

مطلب مورد بحث:

کاربردی کردن آموخته‌ها: آیا به تفاوت آموختن و به کاربردن توجه کرده‌اید؟


به نظر من بخش زیادی از کاربردی بودن بر می گردد به محیطی که ما در آن هستیم.

منظور از کاربردی بودن این است که:

بتوانیم تغییر خاصی در به دست آوردن دستاوردها و نتایج اقداماتمان بگیریم

براساس اصول، قوانین، شرایط و افراد موجود در آن حوزه این آموزش ساخته نشده است