Menu
نویسنده مطلب : میلاد طهماسبی

مطلب مورد بحث:

مدل مفید، نه مدل درست؛ مسئله‌ی مدل سازی این است


نویسنده‌ی تمرین: میلاد طهماسبی

متن تمرین:

مدل سیاسی: لیبرالیسم

آزادی برای انسان‌ها در صورتی که به کسی آسیب وارد نکنند

-مدل اجتماعی: همدلی و همدردی

در صورتی که افراد دارای همدلی و همدردی باشند جامعه‌ای بهتر خواهیم داشت

-مدل اقتصادی: اقتصاد رفتاری

بسیاری از رفتارهایِ اقتصادی از لحاظ منطقی قابل درک نیستند

-مدل فرهنگی: هر کس به اندازه‌ی خودش

فرهنگ زمانی میتواند رشد کند که هر کس به اندازه‌ی توان و امکانات خود نقشش را ایفا کند

-مدل علمی: تا اطلاع ثانوی

یک مبحث علمی قابل قبول است تا اطلاع ثانوی،مسیر تردید همیشه باز است