Menu
نویسنده مطلب : امیررضا رادفر

مطلب مورد بحث:

خطای درک نادرست دامنه ارزیابی و مقیاس مسئله


مثال بارزی که در ذهن من وجود دارد بحث وزارت رفاه در خدمات سلامت است. هدف کلی از طرح های این بخش افزایش سلامت جامعه است اما بدون در نظر گرفتن اینکه با مبلغی که پرداخت می شود افراد محروم به جای خرج آن در زمینه های بهداشتی ترجیح میدهند برای رفع نیاز های اساسی خود تلاش کنند و بسیار کمتر از مقدار مورد نظر در زمینه های سلامت خرج میشود.

این رویکرد در مواردی میتواند مثبت باشد در مواردی نیز منفی. در این مثال به عقیده ی من منفی است چون بصورت غیر سیستمیک با موضوع برخورد شده است و در جهت هدف اصلی این کار به میزان قابل قبولی پیشرفت حاصل نمیشود.