Menu
نویسنده مطلب : مهران خوش فرجام

مطلب مورد بحث:

انضباط شخصی | نظم شخصی یا نظم درونی چیست؟


در یک مقطع از زندگی برای بهبود مدیریت زمانی و تمرکز بیشتر روی اهدافم تصمیم گرفتم ارتباط هایی که وقت و انرژی زیادی از من میگرفت را کم کنم در همین راستا از بسیاری از گروه های دوستی و ارتباطات مجازی خارج شدم و همچنین سعی کردم در جمع هایی که قدیم وقت زیادی تو اون ها میگذروندم دوری کنم و این باعث ناراحتی و دلخوری دوستان صمیمی شد و از طرفی باعث ایجاد احساس تنهایی در من شد، در عین حال کمک چندانی به بهبود مدیریت زمانیم نکرد و تحلیلم از این که عامل اصلی عدم موفقیت من در مدیریت زمان برای رسیدن به اهداف تایمی هست که به دوستانم اختصاص میدم کاملا اشتباه بود و مسئله ی عدم موفقیت ریشه های خیلی عمیق تری داشت.