Menu
نویسنده مطلب : محمد علی مظلومی

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره تصمیم گیری


اگر بخواهیم این مثال را به عنوان یک استعاره در نظر بگیریم مسلما کسانی که قانون رعایت نکردن باید جریمه شوند.ولی اگر بخواهیم در نظر بگیریم که بچه هیچوقت به این مسئله خطر فکر نمیکرده و تصمیمش برای جای بازی کردن یک تصمیم کودکانه بوده ما که در جای سوزن بان هستیم مسلما نجات جان ۸کودک برایمان مهمتر است.