Menu
نویسنده مطلب : مریم محمودی

مطلب مورد بحث:

تعریف پروژه چیست و تفاوت پروژه و عملیات از کجا آغاز می‌شود؟


زندگی شخصی : بنظرم مهمانی ها و یا جشن ها و مراسم خانوادگی که از پیش برناممه ریزی میشوند و تاریخ آنها و میهمانان تقریبی و نوع مهمانی مشخص است ، همی میتوانند از جنس یک پروژه باشند . حتی بنظرم آماده شدن برای عید نورز هم در خانه های ایرانی  از جنس پروژه هستند. تا قبل از سال تحویل باید تعدادی کار مشخص باید انجام شوند.

محیط کار : محیط کار ما ذاتا پروژه محور است . پروژه های تحقیقاتی با خروجی مشخص و زمان شروع و پایان مشخص تعریف میشوندو افراد به تناسب رشته های تحصیلی درگیر پروژه های مختلف میشوند .اما در همین محیط، کار ناظران بخش پژوهش بیشتر بصورت عملیات است چرا که باید بطور مداوم ، بر پروژه های تحقیقاتی در حال انجام نظارت کنند. اما در مورد همین بخش هم مواردی پیش می آید که میتوان از جنس پروژه در نظر گرفت مثل ارزیابی های ۶ ماهه ای که از مجموع فعالیت های کارکنان انجام میشود . آنها در زمان مشخص پایان ۶ ماهه اول و دوم سال ، باید خروجی ارزیابی را بصورت مشخص  نمره ارزیابی و میزان پاداش همکاران تحویل دهند. در واقع رزیابی های ۶ ماهه یک پروژه با زمان  خروجی مشخص برای ناظران پژوهش در سازمان ماست.